Warunki świadczenia usług

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 Ogólne postanowienia

 

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu działającego pod adresem tapinero.eu.
 2. Definicje:

 

Sprzedawca - Aleksander Żur działający pod firmą Tapi-1 Aleksander Żur z siedzibą przy ul. Generała Maczka nr. 98, 34-240 Jordanów NIP: 7352656565, REGON: 121095515;

 

Klient – osoba, która za pośrednictwem Sklepu zawiera Umowę ze Sprzedawcą lub korzysta z elektronicznych usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu. Klientem mogą być tylko osoby pełnoletnie.

 

Konsument – Klient będący osoba fizyczną, która zawiera umowę na cele niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy lub CEIDG osoby wynika, że umowa nie ma ona charakteru zawodowego;

 

Sklep – system informatyczny pod adresem strony internetowej www.tapinero.eu, służący do zawierania umów między Klientem a Sprzedawcą (sklep internetowy);

 

Umowa – umowa sprzedaży zawarta miedzy Sprzedawcą a Klientem;

 

Usługi elektroniczne – Konto, Newsletter będące usługami elektronicznymi świadczonymi  dostępnymi w ramach Sklepu;

Złożenie oświadczenia poprzez e-mail – złożenia oświadczenia w formie dokumentowej na adresy e-mail podane w Regulaminie sklepu przez Sprzedawcę oraz przez Klienta przy składaniu Zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, że oświadczenie dotarło do jej adresata w ciągu 14 dni od jego wysłania.

 

Zapłata za zamówienie – kwota na którą składa się: cena za zamawiany towar, koszty transportu według wybranego przez Klienta sposobu dostawy, koszty wykonania operacji płatniczej według wybranego przez Klienta sposobu zapłaty wraz z ich powiększeniem o podatki, cła i inne publiczne daniny;

 

 

 1. Dane do kontaktu i zwrotów:
 • Mail: info@tapinero.eu
 • Telefon: 18 267 53 16
 • Adres: Tapi-1 Aleksander Żur ul. Generała Maczka nr. 98, 34-240 Jordanów

 

Sprzedawca będzie się kontaktować z Klientami poprzez adres mailowy, telefoniczny, korespondencję pocztową oraz przez formularz dostępny na stronie Sklepu.

 

 1. Korzystając ze Sklepu Klient zgadza się na Regulamin.

   Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

  1. Poprzez Sklep Klient i Sprzedający mogą zawrzeć Umowę sprzedaży towaru oraz umowę o świadczenie usług elektronicznych. Są to umowy zawierane na odległość.
  2. Klient nie może umieszczać w Sklepie treści o charakterze bezprawnym.


    Wymogi techniczne

   1. Sklep internetowy jest obsługiwany przez popularne przeglądarki internetowe (takie jak m. in.: Google Chrome, Mozilla, FireFox, Internet Explorer, Opera).
   2. Urządzenie komputerowe (końcowe) Klienta nie wymaga ponadstandardowych właściwości do korzystania ze Sklepu, poza obsługą javascript oraz plików cookies.
   3. Do korzystania ze Sklepu urządzenie komputerowe Klienta potrzebuje dostępu do Internetu. Aby uniknąć zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu sprzęt Klienta powinien mieć stale aktualizowany program antywirusowy, firewall i legalne oprogramowanie. Korzystając ze Sklepu należy upewnić się, czy w adresie Sklepu nie występuje literówka.

     Konto

    1. W Sklepie można zarejestrować Konto. Rejestracja Konta oznacza zawarcie nieodpłatnej umowy o świadczenie usług elektronicznych na odległość.
    2. Dane zapisane poprzez założenie Konta będą wykorzystane do usprawniania procesu zawierania, realizacji lub zakończenia Umowy sprzedaży oraz umów dotyczących elektronicznych usług. Dane podane do Konta będą wykorzystywane przy składaniu zamówienia przez Klienta oraz udostępniania mu historii jego zamówień.
    3. Konto można w każdej chwili skasować, zaznaczając odpowiednie pole po zalogowaniu się albo wysyłając wiadomość email do Sprzedawcy z żądaniem skasowania Konta.
    4. Klient może poprzez Konto w każdej chwili zaktualizować przechowywane przez Sprzedającego dane lub je usunąć.
    5. Aby zalogować się na Konto Klient podaje login i hasło.
    6. Dane z Konta będą przechowywane przez Sprzedającego do czasu skasowania Konta.
    7. Usunięcie Konta nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla Klienta co do możliwości realizacji pozostałych Umów.
    8. Usunięcie Konta oznacza zakończenie umowy oświadczenie tej usługi.

     

      Zakupy w Sklepie

     1. Do dokonania zakupów w Sklepie Klient może użyć Konta.
     2. Zamieszczone w Sklepie treści, w tym opisy towarów i ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
     3. Klient składa zamówienie przez formularz dostępny w Sklepie internetowym. Wybrane towary pojawiają się w koszyku Sklepu. W zamówieniu Klient określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić oraz jak chce dokonać płatności i wybrać sposób dostawy. Po ustaleniu przez Klienta treści zamówienia, Klient składa zamówienie i potwierdza jego treść z poprzez przycisk „Zamawiam i płacę”.
     4. Zamówienie przez Klienta stanowi ofertę wobec Sprzedawcy. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia weryfikuje możliwość jego wykonania i jeśli akceptuje jego treść (w tym sprawdza czy zamówienie zostało opłacone), to wysyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Z chwilą wysłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia miedzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
     5. W okresie pomiędzy złożeniem zamówienia przez Klienta a dostarczeniem towaru Klient jest informowany statusie zamówienia. Informacje są wysyłane na adres e-mail podany przez Klienta. Powiadomienie o otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia Klienta nie oznacza przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.


        Rękojmia

       1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
       2. W szczególności (art. 560 k.c.) w razie stwierdzenia wady towaru Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego dokona naprawy towaru lub wymieni towar na wolny od wad. Jeśli Sprzedawca nie dokona naprawy lub wymiany towaru albo towar był już wymieniany lub naprawiany, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Obniżenie ceny powinno uwzględniać rzeczywistą wartość rzeczy z wadą. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko jeśli wada jest istotna. Oświadczenie o obniżeniu ceny i oświadczenie o odstąpieniu muszą być złożone w formie pisemnej z odręcznym podpisem Klienta.
       3. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone towarowi od chwili jego wydania kurierowi. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie ochronne nie uległo uszkodzeniu w transporcie, w szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, Klient nie powinien przyjmować przesyłki, wykonać zdjęcia wady oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
       4. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy za utracone korzyści.
       5. Klient zgłasza reklamacje poprzez e-mail. W zgłoszeniu podaje się zauważoną wadę wraz ze zdjęciem wady i wskazaniem preferowanego sposobu załatwienia reklamacji (wymiana, naprawa). Sprzedawca odpowie na reklamację najpóźniej w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
       6. Jeśli to będzie konieczne do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta aby ten odesłał towar. W takim przypadku termin 30 dni biegnie od dnia otrzymania przez sprzedawcę towaru.
       7. Jeśli wada zostanie uznana Sprzedawca zwróci Klientowi faktycznie poniesione przez Klienta w zwyczajowej wysokości koszty transportu zwrotnego do Sprzedawcy.
       8. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę poprzez e-mali lub pisemnie.
       9. W przypadku uznania zgłoszenia wady Sprzedawca naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli to nie możliwe, zaproponuje Klientowi inny towar w analogicznej cenie, zaproponuje obniżenie ceny lub odstąpi od umowy składając oświadczenie w formie e-mail oraz zwróci Zapłatę za zamówienie oraz faktycznie poniesione przez Klienta w zwyczajowej wysokości koszty transportu zwrotnego do Sprzedawcy.
       10. W przypadku nieuznania zgłoszonej wady Sprzedawca oferuje Klientowi zwrot towaru na koszt Klienta.
       11. Podstawy do reklamacji nie stanowią możliwe różnice w wyglądzie towarów dostarczonych Klientowi z ich wizualizacją na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z innych parametrów monitora lub z indywidualnych ustawień komputera Klienta.

         Newsletter

        1. W Sklepie można zapisać się na Oznacza to zawarcie nieodpłatnej umowy o świadczenie usług elektronicznych na odległość.
        2. Newsletter służy do wysyłania na adres e-mail Klienta informacji o produktach Sprzedającego, promocjach i treści dotyczących obuwia.
        3. Do zapisania się na Newsletter Klient podaje adres e-mail.
        4. Klient może wypisać się z Newslettera poprzez kliknięcie w link do wypisania się, który znajduje się w każdej otrzymanej z Newslettera wiadomości, poprzez zmianę ustawień Konta lub kierując wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy.
        5. Wysyłanie do Klienta Newslettera odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody, a ta może zostać cofnięta bez konsekwencji dla Klienta w zakresie możliwości zawierania innych Umów.
        6. Klient może w każdej chwili zaktualizować lub usunąć dane używane do wysyłania Newslettera przez zmianę ustawień Konta lub kierując wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy. Usunięcie danych oznacza wypisanie się z usługi.
        7. Wypisanie się Newslettera oznacza zakończenie umowy oświadczenie tej usługi.

         Odstąpienie od Umowy sprzedaży na odległość

        1. Konsumentowi przysługuje w ciągu 14 dni prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
        2. Sprzedawca rozszerza powyższe prawo odstąpienia na wszystkich Klientów, przy czy zachowuje sobie prawo do rozstrzygnięcia co do skuteczności odstąpienia, jeśli Klient dokonywał zakupu w związku z działalnością gospodarczą i ma on charakter zawodowy, a Sprzedawca uzna to za nadużycie. Oświadczenie Sprzedającego jest w tej kwestii rozstrzygające.  
        3. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba weszła w posiadanie towaru.
        4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient składa oświadczenie w formie pisemnej z odręcznym podpisem. Może do tego wykorzystać formularz odstąpienia, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
        5. Klient zwróci towar Sprzedawcy najpóźniej w ciągu 14 dni od nadania do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpienia od Umowy sprzedaży.
        6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy.
        7. Na wniosek Klienta Sprzedawca zwróci mu faktycznie poniesione przez Klienta koszty transportu zwrotnego, przy czym ograniczy je do zwyczajowej wysokości tego rodzaju kosztów.
        8. Sprzedawca zwróci klientowi kwotę Zapłaty za zamówienie w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się zwrotem tych kwot do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta nie budzącego wątpliwości dowodu nadania nieuszkodzonego towaru.
        9. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Przed skorzystaniem z prawa odstąpienia Klient może używać towaru wyłącznie tak, jakby robił to w sklepie stacjonarnym. Jeśli towar będzie nosił ślady użytkowania wówczas kwota zwrotu zostanie stosownie pomniejszona o zmniejszoną wartość rynkową towaru, rozumianą jako możliwość dalszej sprzedaży zwróconego towaru.
        10. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeśli takie oświadczenie o odstąpieniu Sprzedawca otrzyma przed wyprodukowaniem towaru. Odstąpienie takie będzie skuteczne jeśli Sprzedawca potwierdzi Klientowi jego skuteczność. Oświadczenia składa się poprzez e-mail.
        11. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca potwierdził jego zamówienie, przestaje ono wiązać. Oświadczenia składa się poprzez e-mail. Oświadczenie Sprzedawcy w tym zakresie jest wiążące.
        12. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem i nie odpowiada za koszty powstałe w związku z takimi przesyłkami.
        13. Prawo odstąpienia nie przysługuje, w sytuacji gdy towar został wyprodukowany według specyfikacji klienta w indywidualnej komunikacji ze Sprzedawcą (towar nieprefabrykowany). Sprzedawca może jednak uznać takie odstąpienie za skuteczne.

         Płatności

        1. Przy składaniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca informuje możliwych sposobach dostarczenia towaru i ich kosztach po opodatkowaniu, możliwych sposobach zapłaty i ich kosztach po opodatkowaniu. Koszty te ponosi Klient, zgodnie z wybranemu sposobem dostawy i przekazania zapłaty. W podsumowaniu Sprzedawca informuje klienta o końcowej wysokości Zapłaty za zamówienie.
        2. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się zapłacić Zapłatę za zamówienie w ciągu 2 dni roboczych. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
        3. Płatność w Sklepie internetowym może odbyć się kartą płatniczą lub przelewem. Nie przewiduje się metody płatności za pobraniem.
        4. Na towary zamówione w Sklepie wystawiane są faktury VAT.
        5. W przypadku podania do danych zamówienia nazwy firmy/lub numery NIP Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że kupujący jest przedsiębiorcą, chyba, że Klient wyraźnie oświadczy inaczej.
        6. Akceptacja Regulaminu sklepu oznacza zgodę na dostarczenie faktury VAT w formie elektronicznej.
        7. Jeśli Klient dokonał Zapłaty za zamówienie, a z jakichkolwiek powodów doszło do nie zawarcia Umowy czy nastąpiło skuteczne odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od Umowy, Klient otrzyma zwrot w wysokości uiszczonej Zapłaty za zamówienie w ciągu 14 dni na rachunek z którego dokonał płatności lub inny wskazany przez Klienta w formie pisemnej.
        8. W przypadku zamówienia realizowanego na indywidualne zamówienie Klienta Sprzedawca w indywidualnej komunikacji ustali wysokość zaliczki. Zaliczka zostanie zaliczona w całości na poczet płatności za zamówienie lub zostanie zwrócona na zasadach takich jak Zapłaty za mówienie.

         

         Realizacja dostaw

        1. Przy składaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez formularz zamówienia o możliwych sposobach dostawy.
        2. Zamówione towary zostaną dostarczone do Klienta w sposób wybrany przez Klienta za pośrednictwem wybranej w formularzu firmy kurierskiej.
        3. Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży w sytuacji, gdy:
        4. Klient nie odbierze towaru od kuriera, a będzie to skutkowało zwrotem towaru do Sprzedawcy;
        5. jeśli okaże się że Klient nie opłacił zamówienia w terminie;
        6. Sprzedawca może odstąpić od Umowy poprzez e-mail.
        7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę Umowę uznaje się za niezawartą, a zamówienie za anulowane. Klientowi przysługuje z tego tytułu zwrot kwoty Zapłaty za zamówienie, z wyjątkiem opłaty dla podmiotu obsługującego transakcje. Klientowi nie przysługują z tego tytułu inne roszczenia.
        8. Przy składaniu zamówienia Klientowi zostanie podany szacowany czas otrzymania towaru. Sprzedawca będzie dążył do nadania do transportu towaru w ciągu 3 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia, przy czym okres ten może się wydłużyć.
        9. Na termin dostawy składa się czas produkcji towaru przez Sprzedawcę oraz czas realizacji transportu przez zewnętrzną firmę kurierską, na której szybkość i prawidłowość działania Sprzedawca nie ma wpływu.
        10. Jeśli zamówienie obejmuje towary o różnych terminach dostępności wysyłka następuje po skompletowaniu całości zamówienia.
        11. Jeśli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia Klienta, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od jej zawarcia, składając oświadczenie poprzez e-mail. W takiej sytuacji następuje zwrot Zapłaty za zamówienie.

         Postanowienia Końcowe

        1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków Regulaminu sklepu.
        2. W razie braku zgody na zmianę Regulaminu sklepu Klient powinien niezwłocznie usunąć Konto.
        3. Do danej Umowy sprzedaży stosuje się Regulamin sklepu w wersji obowiązującej w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
        4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta Klienta w przypadku zaprzestania świadczenia usług lub naruszenia przez Klienta Regulaminu sklepu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 12 miesięcy. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
        5. W przypadku sporów właściwy jest sąd ustalony według kodeksu postępowania cywilnego.
        6. Do relacji między Sprzedawcą a Klientem stosuje się prawo polskie.
        7. Zgodnie z wymogami unijnymi informuje się, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami  i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

         

        Wzór oświadczenia o odstąpieniu

        Wzór należy wypełnić i złożyć tylko w przypadku odstąpienia od umowy.

         

         

        OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

        Wersja do pobrania - TUTAJ

         

        Formularz odstąpienia od umowy

        Dane Klienta (imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres email, fakultatywnie numer telefonu wyłącznie w celu załatwienia sprawy odstąpienia):

        ……………………………………………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………………………………….

        Numer konta bankowego na jaki mają być zwrócone środki (proszę wypełnić gdy zamówienie było opłacone za pobraniem):

        ……………………………………………………………………………………………….

        Adresat: Tapi-1 Aleksander Żur ul. Generała Maczka nr. 98, 34-240 Jordanów, info@tapinero.eu

        Ja, (imię i nazwisko)……………………………………………………………… oświadczam, że odstępuje od umowy sprzedaży butów (model i rozmiar) :

        1……………………………………………………………………………………………

        2……………………………………………………………………………………………

        3……………………………………………………………………………………………

        Numer zamówienia: ……………………………………………………………..

         

        ……………………………………………………………………………………………..

        Data, czytelny podpis odręczny